Więcej

Ekologia

Autostrada przebiega przez tereny unikatowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Pomimo, że autostrady są jednym z bardziej przyjaznych środowisku systemów komunikacji, realizacja projektu drogowego na taką skalę nie pozostaje bez wpływu na otoczenie. Z tego powodu zwracanie bacznej uwagi na sprawy poszanowania i utrwalenia cennych elementów środowiska ochrony kulturowych, historycznych i środowiskowych walorów obszarów, przez które biegnie autostrada jest sprawą niezwykle ważną.

Na etapie utrzymania inwestycji poświęcamy wiele uwagi monitorowaniu wpływu autostrady A1 na środowisko naturalne. Na bieżąco oceniamy stan wprowadzonych rozwiązań minimalizujących lub kompensujących:

  • dbamy o stan zieleni, która podlega co sezonowej pielęgnacji oraz wymianie.
  • mając na uwadze bezpieczeństwo podróżnych i zwierząt monitorujemy szczelność ogrodzenia autostradowego, a wszelkie jego nieszczelności usuwamy bez zbędnej zwłoki.
  • kontrolujemy prawidłowość działania urządzeń ochrony środowiska, takich jak piaskowniki, separatory czy zbiorniki retencyjne.
  • badamy również skład odprowadzanych do środowiska wód, upewniając się, że nie wprowadzamy do gruntu substancji szkodliwych.
  • z wielką uwagą przyglądamy się wykorzystaniu przez zwierzynę zbudowanych przez nas przejść dla ssaków oraz płazów próbując ocenić w jakim stopniu są one funkcjonalne oraz jakie kroki możemy podjąć, aby taką funkcjonalność poprawić.
  • informacje o pojawianiu się zwierzyny w pasie drogowym Autostrady traktujemy bardzo poważnie, upewniając się, że zwierzę takie nie będzie stanowić zagrożenia dla podróżujących Autostradą A1.

Co więcej, monitorujemy również wpływ autostrady na zbiorowiska roślinne oraz strefy ekotonowe graniczące z pasem drogowym A1. Na dzień dzisiejszy możemy pochwalić się brakiem negatywnego efektu autostrady na rośliny, co uważamy za nasz wielki sukces.

Koncentrujemy swoją uwagę również na działaniach służących monitorowaniu skuteczności ochrony przeciwhałasowej. Prowadzimy regularne i zgodne z przepisami pomiary hałasu, upewniając się że zastosowane ekrany akustyczne spełniają swoją funkcję, a informacje z przeprowadzonych pomiarów są przekazywane w raportach dla organów i wykorzystywane jako dane wejściowe do kalibracji Mapy Akustycznej, tworzonej zgodnie z prawem polskim i regulacjami unijnymi, która będzie stanowić podstawę monitorowania lub podejmowania działań w przyszłości, określonych przez właściwe organy we współpracy z GTC.

Aby zapoznać się z aktualną strategiczną mapą hałasu wykonaną na potrzeby Autostrady A1 w roku 2022 kliknij na poniższy link.

Strategiczna Mapa Hałasu

Dodatkowo, w okresie eksploatacji nasze działania skoncentrowane będą na redukcji zużycia energii oraz wypracowywaniu sposobów recyklingu materiałów w celu redukcji ilości odpadów. Ważną kwestią jest monitorowanie poziomu spalin generowanych przez użytkowników drogi. Środki zaradcze zaproponowane w zakresie ochrony środowiska, zarówno w fazie budowy, jak i na etapie eksploatacji autostrady A1, zapewniają maksymalną skuteczność. Prezentują one nowoczesne podejście do spraw środowiskowych oraz obecnie obowiązujących i dostępnych metod przeciwdziałania negatywnym wpływom oddziaływań drogowych na poszczególne elementy środowiska naturalnego.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej