Więcej
Home /

Finansowanie

Inwestycja obejmująca odcinek Autostrady A1 zarządzany przez GTC została sfinansowana przez międzynarodowe instytucje finansowe oraz Akcjonariuszy GTC.

Międzynarodowe instytucje finansowe, tzn. Europejski Bank Inwestycyjny, Nordycki Bank Inwestycyjny oraz Szwedzka Korporacja Kredytów Eksportowych udzieliły GTC kredytów stanowiących łącznie 95% ogólnej kwoty finansowania projektu, natomiast Akcjonariusze GTC pokryli pozostałe 5%.

Łączna kwota kredytów udzielonych GTC w ramach finansowania projektu wynosi około 1,5 miliarda EUR (dla obu Etapów). Powyższa kwota służyła sfinansowaniu takich kosztów jak: bezpośrednie koszty budowy i projektowania, zakup sprzętu autostradowego, koszty odsetek i opłat od udzielonych kredytów, wynagrodzenie Niezależnego Inżyniera, koszty ubezpieczenia, czynszu dzierżawnego.

W okresie eksploatacji GTC otrzymuje z Krajowego Funduszu Drogowego opłaty za dostępność, które służą pokryciu: kosztów obsługi zadłużenia (odsetki od kredytów oraz kwoty na spłatę rat kapitałowych), podatków, kosztów operacyjnych obejmujących m.in. wynagrodzenie operatora Autostrady (za obsługę systemu poboru opłat oraz utrzymanie odpowiedniego standardu drogi), kosztów ubezpieczenia, usług Niezależnego Inżyniera, kosztów rozbudowy punktów poboru opłat oraz kosztów związanych z rehabilitacją Autostrady.

Koszty rehabilitacji Autostrady obejmują koszty wszelkich remontów i napraw nawierzchni oraz struktur budowlanych (np. wiaduktów, mostów, budynków, placów obsługi podróżnych itp.) i elementów składających się na autostradę (np. barier, znaków drogowych, stacji meteo, sprzętu do obsługi systemu poboru opłat, itp.).

GTC otrzymuje również z Krajowego Funduszu Drogowego opłatę zmienną, mającą pokryć koszty zmienne eksploatacji Autostrady (zależne od natężenia ruchu) oraz zwrot ze środków zainwestowanych w projekt przez Akcjonariuszy GTC.

System rozliczeń przewiduje obniżki wynagrodzenia za utrudnioną dostępność autostrady dla kierowców (np. za zamknięcia pasów ruchu) lub za nieadekwatny standard utrzymania Autostrady.

Opłaty za przejazd Autostradą są przekazywane przez GTC do Krajowego Funduszu Drogowego. Wysokość tych opłat ustala Minister ds. Transportu.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej