Więcej
NR ALARMOWY 58 530 66 66
EN
Polityka prywatności aplikacji AmberOne i programów lojalnościowych
Home /

Polityka prywatności aplikacji AmberOne i programów lojalnościowych

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej „AmberOne” jak również programów lojalnościowych oferowanych przez Gdańsk Transport Company S.A.

Gdańsk Transport Company wszelkie dane osobowe przetwarza na podstawie i w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

I. DEFINICJE

Aplikacja – aplikacja mobilna „AmberOne” szczegółowo opisana na stronie www https://a1.com.pl/autostrada-a1/aplikacje/

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Program / Programy Lojalnościowe – aktywne programy lojalnościowe oferowane przez Administratora w ramach Aplikacji lub poprzez wskazaną stronę internetową; lista aktywnych Programów oraz regulaminy Programów dostępne są na stronie www.a1.com.pl;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji bądź osoba, która przystąpiła do udziału w Programie na zasadach przewidzianych w regulaminie danego Programu.

Administrator – podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO tj. podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w ramach Aplikacji.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańsk Transport Company S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 19; NIP: 5831092438, strona www: www.a1.com.pl;

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • kierując korespondencję na następujący adres: Gdańsk Transport Company S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 19 z dopiskiem „dane osobowe”;
 • wysyłając korespondencję e-mail na adres: [email protected] – w tytule z dopiskiem „dane osobowe”;
 • telefonicznie pod numerem: 58 521 50 00

III. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI LUB REJESTRACJĄ DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Aplikacja

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, Administrator nie przetwarza danych osobowych użytkowników Aplikacji.

Aplikacja może umożliwiać dostęp do Programów Lojalnościowych, z którymi może wiązać się przetwarzanie danych osobowych po dokonaniu rejestracji, na zasadach opisanych poniżej.

Nasza Aplikacja może pełnić funkcję pośrednika do innych aplikacji oferujących poszczególne funkcjonalności/usługi oferowane przez dostawców tych aplikacji (np. aplikacje obsługujące płatności automatyczne), którzy mogą jako administratorzy przetwarzać Państwa dane osobowe na zasadach przez nich określonych, o których Użytkownik jest informowany wraz z przystąpieniem do danej aplikacji. Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Rejestracja do Programu Lojalnościowego

Rejestracji do Programu Lojalnościowego można dokonać albo poprzez Aplikację albo poprzez dedykowane strony internetowe zgodnie z informacją zawartą na stronie www.a1.com.pl.

Użytkownik w momencie rejestracji w ramach danego Programu Lojalnościowego dokonuje rejestracji indywidualnego konta Użytkownika Programu. Warunkiem uczestnictwa w danym Programie Lojalnościowym jest pomyślna rejestracja konta Użytkownika oraz akceptacja regulaminu danego Programu Lojalnościowego.

Dane osobowe zbieramy w momencie pomyślnego ukończenia procesu rejestracji do Programu Lojalnościowego.

Zbieramy wyłącznie dane osobowe podane przez Użytkowników w trakcie rejestracji i przystąpienia do Programu Lojalnościowego i wyłącznie na potrzeby obsługi danego Programu Lojalnościowego tj.:

 • Adres e-mail Użytkownika
 • Dane dotyczące pojazdu (np. nr rejestracyjny kategoria pojazdu, numer karty kierowcy DCT)

W ramach i na potrzeby danego Programu Lojalnościowego możemy pobierać (z aplikacji skojarzonych) dane dotyczące liczby przejechanych przez Użytkownika kilometrów bądź liczby przejazdów Autostradą, co nie wiąże się jednak z przetwarzaniem danych lokalizacyjnych.

W ramach danego Programu Lojalnościowego przetwarzamy dane osobowe na podstawie

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania danych dla wykonania umowy o świadczenie usług w ramach Programu Lojalnościowego – przetwarzanie w celu świadczenia usług/funkcjonalności Programu Lojalnościowego i wykonanie zobowiązań Administratora wynikających z Programu, w tym informowanie Użytkownika o dostępnych dla niego w ramach Programu funkcjonalnościach/usługach/możliwości odebrania nagrody, wysyłanie związanych z tym komunikatów itp., naliczanie punktów oraz wydanie przewidzianych w ramach Programu nagród);
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes Administratora – przetwarzanie w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu ochrony przed różnego rodzaju nadużyciami i działaniami niezgodnymi z prawem).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych i brak rejestracji uniemożliwi przystąpienie do Programu Lojalnościowego.

Kontakt zainicjowany przez Użytkownika

Zainicjowanie kontaktu ze strony Użytkownika może wiązać się z podaniem danych osobowych Użytkownika takich jak:

 • podstawowe dane identyfikacyjne: imię (imiona) i nazwisko;
 • adres do korespondencji;
 • dane kontaktowe (takie jak numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres email);
 • dane dotyczące stanowiska służbowego (w tym wykonywanego zawodu, prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudnienia);
 • dane lokalizacyjne;
 • dane dot. pojazdu (marka, numer rejestracyjny).

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, przy czym w pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na Państwa żądanie (np. obsługa zgłoszonego zapytania).

W związku z powyższym dane osobowe Użytkownika podane w ramach zainicjowanego przez Użytkownika kontaktu przetwarzamy do niżej wymienionych celów na podstawie naszych prawnieuzasadnionych interesów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

 • w celu obsługi i prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem Aplikacji/Programu Lojalnościowego oraz obsługi zgłoszonego zapytania;
 • w celu ochrony przed różnego rodzaju nadużyciami i działaniami niezgodnymi z prawem;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pliki cookies

Administrator nie przetwarza plików cookies.

Marketing

Administrator nie przetwarza danych osobowych w celu marketingu czy reklamy.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady Państwa dane przetwarzane są tak długo jak pozostajecie Państwo aktywnym Użytkownikiem Programu Lojalnościowego (tj. do czasu usunięcia konta Użytkownika).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdej osobie, której dane dotyczą, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych i warunków, o jakich mowa w art. 12-23 RODO, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie zostanie udzielona informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie zostanie przekazana kopia przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Prawo do sprostowania – na tej podstawie zostaną usunięte ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnione lub zaktualizowane, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie nastąpi zaprzestanie dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo sprzeciwu przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega Administratora;

Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym działającym na nasze zlecenie i w naszym imieniu, w tym w szczególności partnerom zaangażowanym w obsługę Programu Lojalnościowego, dostawcom, którzy zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi doradcze lub audytowe, bądź wspomagają obsługę Programów lojalnościowych lub zapytań Użytkowników.

Co do zasady nie udostępniamy danych innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie Użytkownika.

Nie przekazujemy zbieranych danych poza obszar EOG oraz nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, danych osobowych.

VII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 15 października 2021 r.

Niniejsza Polityka Prywatności może być w razie potrzeby aktualizowana. Wszelkie zmiany będziemy publikować na bieżąco w ramach Aplikacji oraz na naszej stronie internetowej www.a1.com.pl, wskazując termin ostatniej aktualizacji. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.